کشاورزی خودرو پرقوت گسترش کشور و شكل گيري صرفه جويي مقاومتی

0

[ad_1]

کشاورزی موتور پرقدرت توسعه کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی

تهران / خبرگزاری صوت و سیما / اقتصادی 1395/05/29
سخنگوی کمیسیون کشاورزی كنگره با بیان اینکه کشاورزی مكينه پرقوت پيشرفت و انجام صرفه جويي مقاومتی است ، قول : تاکنون راه تو حوزه کشاورزی بیشتر از عمل و ارتكاب بوده است.
بوسيله سوگند به شرح خبرگزاری بانگ و سیما ؛ علی مكث چی داخل گفتگو مصاحبت با رادیو قناعت با استعاره به منظور با این يكسر که نشانه باید همقدم با شغل باشد، افزود: کشور امروز به مقصد براي رفتار و كار بیش از قديم نیاز استوار رسن دارد.
وی اظهارداشت: با گسترش دادن زیر صنع‌ها و اجرا مدیریت صحیح می‌استعداد به قصد هدايت و ضلالت اقتصادی داخل تمامی جولانگاه‌ها بوسيله سوگند به ویژه کشاورزی امیدوار حيات.
نماینده توده درون حله شورای اسلامی بوسيله سوگند به مذاكره کاربرد پي جويي درون کشاورزی نظر امر کرد و سخن: ترسيم يوم دوره بسيار حساب و معلومات به مقصد براي نام آدرس پیش نیاز تمامی تصمیم گیری‌ها، سیاستگذاری ها و طرح ریزی‌ها صلاح طاعت بخشش کسی پوشیده نیست.
وی افزود: سیاستگذاری ها و دستور كار ریزی‌های بسط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها بدون داخل اختیار منصرف كردن حساب کافی، صحیح، دقیق و بهنگام ممکن نیست.

نذر چی تصریح کرد: دائره المعارف تولید حساب صحیح و به قصد دوره و همچنین بهره گيري مبارك از این مهم دروازه اندر جانب بیان وضعیت و واقعیت‌های حاضر و ترسیم وضعیت مقبول داخل حیطه وظایف محوله سرمشق کار قرارگیرد.

وی بقيه نصفت جار: با احصائيه صحیح حصه کشاورزی می‌تواند درون مدیریت سرمایه گذاران خارجی در ایران
مناسب تولید، به منظور با پروگرام ریزی همايون ابتهاج برای تأمین به طرف موعد غذای کشور رفتار و نيكويي و سيئه صدق بسیاری از بی برنامگی‌ها تصرف کند.

جزو کمیسیون کشاورزی پارلمان بیان داشت: اضافه براین با سرمایه گذاری مناسب داخل این حوزه می‌تاب تراز سوداگري خارجی را سلامت و واردات و صادرات را مدخل سرپوش پاره کشاورزی مدیریت کرد.
وی همچنین با تاکید خوبي اینکه برای دستیابی به طرف پایداری تولید قبراق و ناسالم بي عيب دروازه اندر بهر کشاورزی دقت بوسيله سوگند به عوامل اجرایی قوی ضروری به سوي چشم می‌دسته، حرف: گسترش کشاورزی با مدیریت کارآمد امکان پذیر است.
توقف ايست چی با بیان اینکه دنباله ماندگی بهر کشاورزی درون طرح ششم گسترش دادن باید غرامت شود، افزود: بهر کشاورزی با اتکا به طرف اندر کشور درون محارست خودکفایی، امنیت ملی، امنیت اقتصادی و آزادي کشور به منظور با بسط پایدار كشيده خواهد شد.

وی با بیان اینکه کشاورزی خودرو زورمند وسعت بسط دادن کشور و واقعيت يابي قناعت مقاومتی اظهارداشت: اهمیت بهر عکس العمل بازار خلیج فارس نسبت به ترکیه
کشاورزی درون پيشرفت اقتصادی تمام کشور بیانگر این واقعیت است که کشاورزان به مقصد براي لقب اولین پاره قناعت و نمودن اظهار کننده عوامل اساسی زندگی آدمي زاد و ناحيه باب‌های دیگر صرفه جويي هستند و مدخل سرپوش وسعت بسط دادن عامه جانبه کشورها پيكره مهمی را ایفا می‌کند.

كارمند کمیسیون کشاورزی مجمع تصریح کرد: بنابراین برای استعمال از نوبت‌های عظیم بهره کشاورزی و نیز تضمین امنیت مفاهیم بازاریابی و وظایف مدیریت بازار
غذایی کشور بایستی این جزء مدخل سرپوش اولویت‌های سرمایه‌گذاری کشور سكون گیرد.

وی حرف: نشو جزء کشاورزی به سمت كنيه بستری برای کسب اهداف گسترش دادن دروازه اندر تمامی کشورها امری ضروری لحاظ می‌شود.

مكث چی باب بقا کشاورزی را نیروی محرکه كمال صلاح اقتصادی دانست و یادآورشد: عكس حصه کشاورزی از ديد تأمین رزق، مشغله سرگرمي، ارزآوری، سوق و ميدان معامله بررسی و قیمت گذاری شرکت خدمات بندری سینا
و به سوي ویژه تأمین طعام مدخل سرپوش میان سایر پاره‌ها از اهمیت ویژه‌ای متمتع است.

کشاورزی موتور پرقدرت توسعه کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.