تحلیل روابط متقابل میان شاخص های سرمایه اجتماعی

0

در تحلیل بازار سرمایۀ اجتماعی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر، توجه صاحب‌نظران علوم مختلف ازجمله مدیریت را به خود معطوف داشته است. در منابع این تحقیق، به ابعاد و شاخص‌های متعددی برای مفهوم سرمایه‌های اجتماعی اشاره و ارتباط آنها با بسیاری متغیرهای دیگر بررسی شده است. نکتۀ درخور تأمل این است که اگرچه این ابعاد و شاخص‌ها را می‌توان جداگانه تحلیل کرد؛ اما در واقع مجزا نیستند و با یکدیگر رابطه دارند. در این راستا، مقالۀ حاضر در صدد است تا روابط علّی و معلولی میان ابعاد و شاخص‌های مفهوم سرمایۀ اجتماعی را شناسایی کند. با استفاده از نظر چهارده نفر ازخبرگان این حوزه در دانشگاه تهران و بهره‌گیری از تکنیک تصمیم‌گیری چندشاخصۀ دیمتل در فضای فازی، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هریک از شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی در شبکۀ ارتباطات متقابل میان آنها تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص‌های مربوط به ابعاد شناختی و ساختاری سرمایۀ اجتماعی در گروه شاخص‌های علت و شاخص‌های مربوط به بعد رابطه‌ای سرمایۀ اجتماعی، در گروه شاخص‌های معلول قرار می‌گیرند.

مطالب آموزشی مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.