شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا

0

موضوع فعاليت شركت: 

موضــوع بررسی و قیمت گذاری ، فعاليــت شــركت به موجــب مــاده 3 اساســنامه مصــوب مجمــع عمومــي فوق العــاده مــورخ 11/12/1389  كــه بــه تأييـد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار تهـران رسـيده بـه شـرح زيـر اسـت  الف-  موضوع فعاليتهاي اصلي :

سـرمايه گـذاري در سـهام سـهم الشـركه، واحدهـاي سـرمايه صنـدوق هـا يـا سـاير اوراق بهـادار داراي حـق رأي بـا هـدف كسـب انتفـاع و كنتـرل عمليـات يـا نفـوذ قابـل مالحظـه در شـركت، موسسـه يـا صنـدوق سـرمايه پذيـر (اعـم از ايرانـي و خارجـي) كـه در زمينـه يـا زمينـه هـاي زيـر فعاليـت كنـد

 • تهيـه و توليـد انـواع مـواد و محصـولات پتروشـيمي و شـيميايي و فـرآورده هـاي فرعـي آنهـا كـه از فـرآوري نفـت، مشـتقات نفتـي، گازهـاي طبيعـي، هيدروكربـن هـا و سـاير مـواد خـام اعـم از آلـي و معدنـي بـه دسـت مـي آينـد.
 • خريـد و تأميـن مـواد اوليـه، خريـد، تهيـه و توليـد كليـه ماشـين آلات مـورد نيـاز بـراي تهيـه و توليـد محصـولات سـاير شـركتهاي سـرمايه پذيـر و سـاير اشـخاص (حقيقـي و حقوقـي) كـه در تهيـه، توليـد و بازرگانـي محصـوالت بنـد 1 فـوق فعاليـت مـي كننـد، از داخـل يـا خـارج كشـور 3- طراحــي و مهندســي اصولــي و تفصيلــي پــروژه هــاي در دســت اجــرا و آتــي ســاير شــركتهاي ســرمايه پذيــر حملونقــل، انبــارداري، توزيــع و فــروش محصــوالت و خدمــات ســاير شــركتهاي ســرمايه پذيــر و ســاير اشــخاص (حقيقــي و حقوقــي) كــه در زمينــه تهيــه، توليــد و بازرگانــي محصــوالت موضــوع بنــد 1 فــوق فعاليــت مــي كننــد
 • انجـام معامـات، تحقيقـات و بررسـي هـاي تكنولوژيكـي، فنـي، علمـي، بازرگانـي و اقتصـادي بـراي بهـره بـرداري در سـاير شـركتهاي سـرمايه پذيـر و سـاير اشـخاص (حقيقـي و حقوقـي) كـه در زمينـه تهيـه، توليـد و بازرگانـي مـواد و محصـوالت موضـوع بنـد 1 فـوق فعاليـت مـي كننـد.
 • ارائه خدمات فني، مديريتي، اجرايي و مالي به ساير شركتهاي سرمايه پذير ب- موضوع فعاليتهاي فرعي شركت :
 • سـرمايه گـذاري در مسـكوكات، فلـزات گـران بهـا، گواهـي سـپرده بانكـي و سـپرده سـرمايه گـذاري نـزد بانـك هـا و مؤسسـات مالـي اعتبـاري مجـاز
 • سـرمايه گـذاري در سـهام، سـهم الشـركه، واحدهـاي سـرمايه گـذاري صنـدوق هـا يـا سـاير اوراق بهـادار داراي حـق رأي شـركتها، مؤسسـات يـا صنـدوق هـاي سـرمايه گـذاري بـا هـدف كسـب انتفـاع بـدون كسـب كنتـرل يـا نفـوذ قابـل مالحظـه در شـركت موسسـه يـا صنـدوق سـرمايه گـذاري سـرمايه پذيـر
 • سـرمايه گـذاري در سـاير اوراق بهـادار كـه به طـور معمـول داراي حـق رأي نيسـت و توانايـي انتخـاب مديـر يـا كنتـرل ناشـر را بـه مالـك اوراق بهـادار نمـي دهـد
 • سرمايه گذاري در ساير دارايي ها از جمله دارايي هاي فيزيكي، پروژه هاي توليدي و پروژههاي ساختماني
 • ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله
  • پذيرش عضويت و يا مسئوليت در صندوق هاي سرمايه گذاري
  • تأمين مالي، بازارگرداني اوراق بهادار
  • مشاركت در تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار
  • تضمين نقدشوندگي، اصل يا حداقل سود اوراق بهادار سهامداران:
درصد سهام تعداد سهام نام شركت
  40   9,915,443,576 سهام عدالت
  20   4,959,374,668 شركت ملي پتروشيمي
  17   4,214,064,370 صندوق بازنشستگي كاركنان نفت
  8,5   2,107,162,185 شركت نفت و گاز تامين
  8,5   2,107,450,000 شركت پتروشيمي تابان فردا
  0,8   189,276,290 ترجيحي كاركنان
  5,2   1,295,842,851 ساير سهامداران
  100   24,788,613,940 جمع

 

 

 

سرمايه: 

محل افزايش تعداد سهام سرمايه جديد سرمايه قبلي تاريخ
آورده نقدي   1,000   10   10   1370/12/27
مطالبات   5,000   50   10   1373/06/30
مطالبات   80,000   800   50   1374/10/04
مطالبات   230,000   2,300   800   1376/11/29
مطالبات   6,000,000   60,000   2,300   1386/12/28
تغيير ارزش اسمي   60,000,000   60,000   60,000   1389/03/9
تحصيل سرمايه   24,788,613,940   24,788,614   60,000   1390/12/25
از محل سود انباشته   50,000,000,000   50,000,000   24,788,614   1394/08/20

 

شركتهاي تابعه: 

    پرتفوي بورسي
درصد مالكيت تعداد سهام نام شركت
  51   10,200,000,000 پترول
  94,89   13,524,148,582 مبين
    پرتفوي خارج بورسي
  69,27   9,076,657,241 پتروشيمي بندر امام
  75   17,968,235,125 پتروشيمي تندگويان
  60   3,600,000,000 پتروشيمي پارس
  76,55   2,296,500,000 پتروشيمي برزويه
  70   1,750,000,000 پتروشيمي فجر
  70   350,000,000 پتروشيمي بوعلي سينا
  79   316,000,000 پتروشيمي اروند
  70   252,000,000 پتروشيمي خوزستان
  100   952,626,000 غير صنعتي و خدمات پتروشيمي
  100   100,000,000 مديريت توسعه صنايع پتروشيمي
  16   48 پايانه و مخازن پتروشيمي
  45   1,800,000,000 بازرگاني پتروشيمي
  100   8,430,019 عمليات غير صنعتي پازارگاد
  80   8,000,000 پالايش بيد بلند سپهر
  100   80,000 ان پي سي اينترنشنال
  40   40,000 پارس تامين مجد
  100   129,850,000 ره آوران فنون پتروشيمي

 

بمنظور بررسي دقيقتر پتروشيمي فارس از شركتهاي اصلي آن را مورد بررسي قرار ميدهيم. شركتهاي اصلي فارس عبارتند از:

سهم از فروش هلدينگ نام شركت
 %24 پتروشيمي برزويه
 %20 پتروشيمي امام
 %15 پتروشيمي پارس
 %11 پتروشيمي مبين
 %11,8 پتروشيمي بوعلي سينا
 %18,2 ساير
 %100 جمع

 

مهمترين محصولات شركت هلدينگ پتروشيمي خليج فارس به شرح زير است:

درصد از كل فروش نام محصول  كل درصد ازفروش نام محصول
 %4,7 پلي اتيلن ترفتلات    %11 برش سنگين
 %23 اتان    %10 پروپان
 %5,7 بوتان    %6,4 استايرن منومر
 %5,2 گاز    %8,6 پارازايلين
 %21,7 ساير    %3,6 بنزن

 

پيش بيني سود شركتهاي عمده و توليدي هلدينگ خليج فارس براساس گزارش ارائه شده شركت  پتروشيمي بندر امام: 

پيش بيني فروش پتروشيمي – امام خميني
درصد از فروش فروش كل – صادراتي قيمت فروش صادراتي درصد از فروش فروش كل – داخلي قيمت  فروش داخلي توليد  
0     4 1,072,170 6,498,000 165,000 465,000 اتان
40 18,127,848 19,244,000 942,000 1 258,090 17,206,000 15,000 985,000 پروپان
23 10,386,728 19,822,000 524,000 1 177,230 17,723,000 10,000 805,000 بوتان
2 867,680 19,720,000 44,000 3 785,200 15,704,000 50,000 695,000 پنتان
              370,000 اتيلن
1,955,952 102,000       102,000 بنزين پروليز
0 56,780 11,356,000 5,000 0 121,848 10,154,000 12,000 17,000 نفت كوره cfo
1 366,418 28,186,000 13,000 3 718,240 22,445,000 32,000 39,000 بنزن
6 2,601,167 24,309,972 107,000 1 341,681 18,982,278 18,000 145,000 تولوئن
1 345,005 20,294,412 17,000 3 661,032 18,362,000 36,000 46,000 آروماتيك
                4,000 آروماتيك سنگين
              122,000 مخلوط زايلين ها
3,068,160 160,000       210,000 رافينيت آروماتيكي
2 921,060 30,702,000 30,000 6 1,638,083 24,449,000 67,000 126,000 پارازايلين
                240,000 اتيلن دي كلرايد
              160,000 VCM
1 463,760 7,480,000 62,000 2 401,280 6,688,000 60,000 سود سوزآور
        0 10,332 3,444,000 3,000 63,000 اسيد كلرديدريك
      0 13,271 2,654,200 5,000 آب ژاول
        28 7,266,880 22,709,000 320,000 350,000 MTBE
              64,000 پروپيلن پايه رگريد
0     15 3,952,000 39,520,000 100,000 100,000 پلي اتيلن سبك
8 3,612,500 42,500,000 85,000 9 2,280,000 38,000,000 60,000 145,000 پلي اتيلن سنگين
0 213,520 53,380,000 4,000 7 1,718,208 47,728,000 36,000 40,000 استايرن بوتادين
              26,000 بوتادين
      2 576,279 17,463,000 33,000 33,000 رافينيت 4C
5 2,027,760 28,560,000 71,000 8 2,145,024 25,536,000 84,000 155,000 PVC
        2 525,286 15,449,588 34,000 گاز مايع
      5 1,230,272 19,223,000 64,000 پروپيلن
              64,000 برش چهار كربنه
  45,014,338   2,166,000   25,892,406   1,203,000 5,571,000 جمع

مهمترين فروش داخلي شركت در محصول ام تي بي اي مي باشد ، اين محصول بجاي سرب در بنزين مورد استفاده قرار ميگيرد و از مشتقات اصلي متانول مي باشد. اين محصول بصورت قرار دادي بفروش ميرسد و عرضه اين محصول در بورس كالا جهت كشف قيمت وجود ندارد.

دو محصول پرفروش داخلي شركت، پلي اتيلن سبك و سنگين مي باشند كه در بورس كالا مورد معامله قرار ميگيرد. از تاريخ 01/04/1394 تا 25/08/1394 با توجه به ريزش كم قيمتهاي جهاني محصولات پليمري، تغييرات قيمت اين محصولات در حدود بودجه اعلامي شركت بوده است.

محصول استايرن در فروش داخلي خود نوسانات زيادي داشته است و قيمت استايرن روشن در بازه 35,469 الي 41,331 نوسان داشته است. آخرين قيمت مورد مبادله در آبانماه 36,707 به ازاي هر كيلو بوده است كه نسبت به بودجه اعلامي شركت 23 درصد كمتر بوده است.

در قسمت فروش صادراتي فقط دو محصول پروپان و بوتان مورد بررسي قرار خواهند گرفت.با فرض اينكه بودجه شركت با ارز 35,000 ريالي تسعير شده است ، قيمت هر تن پروپان برابر 550 و هر تن بوتان برابر با 566 دلار در نظر گرفته شده است.

در پيش بيني كارشناسي، فروش صادراتي پتروشيمي امام خميني نيز از قيمت 400 دلار براي فروش پروپان و 420 دلار براي فروش بوتان با نرخ تسعير ارز 36,000 ريال استفاده ميكنيم. براي بررسي قيمتها از جدول زير استفاده ميكنيم:                                            (قيمت فوب عربستان سعودي)

بوتان ( تن به دلار) پروپان ( تن به دلار) ماه سال
600 610 نوامبر 2014
570 550 دسامبر 2014
470 425 ژانويه 2015
480 450 فوريه 2015
460 500 مارس 2015
470 460 آپريل 2015
475 465 مي 2015
440 405 ژوئن 2015
425 395 جولاي 2015
400 365 آگوست 2015
345 315 سپتامبر 2015
365 360 اكتبر 2015
435 395 نوامبر 2015

به قيمتهاي فوق هزينه حمل نيز اضافه ميگردد، كه در صورتي كه قيمتهاي اعلامي پتروشيمي بندر امام بصورت سي اف آر نيز اعلام شده باشد با قيمتهاي واقعي بازار تفاوت چشمگيري دارد.

پيش بيني كارشناسي فروش با توجه به مفروضات اعلامي به شرح زير مي باشد:

    پيش بيني فروش پتروشيمي – امام خميني
درصد از فروش فروش كل – صادراتي قيمت فروش صادراتي درصد از فروش فروش كل – داخلي قيمت  فروش داخلي توليد  
0     4 1,072,170 6,498,000 165,000 465,000 اتان
30 13,564,800 14,400,000 942,000 1 258,090 17,206,000 15,000 985,000 پروپان
18 7,922,880 15,120,000 524,000 1 177,230 17,723,000 10,000 805,000 بوتان
2 867,680 19,720,000 44,000 3 785,200 15,704,000 50,000 695,000 پنتان
              370,000 اتيلن
1,955,952 102,000       102,000 بنزين پروليز
0 56,780 11,356,000 5,000 0 121,848 10,154,000 12,000 17,000 نفت كوره cfo
1 366,418 28,186,000 13,000 3 718,240 22,445,000 32,000 39,000 بنزن
6 2,601,167 24,309,972 107,000 1 341,681 18,982,278 18,000 145,000 تولوئن
1 345,005 20,294,412 17,000 3 661,032 18,362,000 36,000 46,000 آروماتيك
                4,000 آروماتيك سنگين
              122,000 مخلوط زايلين ها
3,068,160 160,000       210,000 رافينيت آروماتيكي
2 921,060 30,702,000 30,000 6 1,638,083 24,449,000 67,000 126,000 پارازايلين
                240,000 اتيلن دي كلرايد
              160,000 VCM
1 463,760 7,480,000 62,000 2 401,280 6,688,000 60,000 سود سوزآور
        0 10,332 3,444,000 3,000 63,000 اسيد كلرديدريك
      0 13,271 2,654,200 5,000 آب ژاول
        28 7,266,880 22,709,000 320,000 350,000 MTBE
              64,000 پروپيلن پايه رگريد
0     15 3,952,000 39,520,000 100,000 100,000 پلي اتيلن سبك
8 3,612,500 42,500,000 85,000 9 2,280,000 38,000,000 60,000 145,000 پلي اتيلن سنگين
0 213,520 53,380,000 4,000 7 1,718,208 47,728,000 36,000 40,000 استايرن بوتادين
              26,000 بوتادين
      2 576,279 17,463,000 33,000 33,000 رافينيت 4C
5 2,027,760 28,560,000 71,000 8 2,145,024 25,536,000 84,000 155,000 PVC
        2 525,286 15,449,588 34,000 گاز مايع
      5 1,230,272 19,223,000 64,000 پروپيلن
              64,000 برش چهار كربنه
  37,987,442   2,166,000   25,892,406   1,203,000 5,571,000 جمع

با درج مفرضات فوق ، فروش شركت 15 درصد كاهش پيدا ميكند.

 

 

پارس: 

 

    پيش بيني فروش اعلامي شركت – پتروشيمي پارس      
درصد از كل فروش كل – صادراتي قيمت فروش صادراتي درصد از كل فروش كل – داخلي قيمت فروش داخلي توليد  
      50 9,682,020 6,498,000 1,490,000 1,490,000 اتان
37 13,605,508 19,244,000 707,000 9 1,798,446 17,128,057 105,000 812,000 پروپان
27 9,911,000 19,822,000 500,000 2 354,460 17,723,000 20,000 520,000 بوتان
      9 1,672,864 16,563,010 101,000 101,000 پنتان
36 13,224,708 34,986,000 378,000 27 5,323,568 29,740,603 179,000 557,000 استايرن منومر
      3 625,640 31,282,000 20,000 20,000 تولوئن بنزن
  36,741,216   1,585,000   19,456,998   1,915,000 3,500,000 جمع

 

در پتروشيمي پارس عمده رقم داخلي مربوط به اتيلن مي باشد كه بر طبق قراردادهاي منعقد بفروش ميرسد و همچنين استايرن منومر نيز از طريق قيمت گذاري در بورس كالا بفروش ميرسد.

در پيش بيني كارشناسي، فروش صادراتي پتروشيمي پارس نيز از قيمت 400 دلار براي فروش پروپان و 420 دلار براي فروش بوتان با نرخ تسعير ارز 36,000 ريال استفاده ميكنيم.

همچنين در مورد قيمت جهاني استايرن منومر در بودجه با فرض نرخ ارز 35,000 ريالي قيمت هر تن 999 دلار در نظر گرفته شده است. قيمت جهاني اين محصول در بازارهاي جهاني در آبانماه 1394 برابر 840 دلار به ازاي هر تن مي باشد. با فرض اينكه قيمت جهاني بطور ميانگين در طول سال 870 دلار در نظر گرفته شود و همچنين نرخ ارز آزاد نيز 36,000 ريال در نظر گرفته شود ، مجموع تغييرات بشرح زير مي باشد:

 

    پيش بيني فروش اعلامي شركت – پتروشيمي پارس      
درصد از كل فروش كل – صادراتي قيمت فروش صادراتي درصد از كل فروش كل – داخلي قيمت فروش داخلي توليد  
      50 9,682,020 6,498,000 1,490,000 1,490,000 اتان
28 10,180,800 14,400,000 707,000 9 1,798,446 17,128,057 105,000 812,000 پروپان
21 7,560,000 15,120,000 500,000 2 354,460 17,723,000 20,000 520,000 بوتان
      9 1,672,864 16,563,010 101,000 101,000 پنتان
32 11,838,960 31,320,000 378,000 27 5,323,568 29,740,603 179,000 557,000 استايرن منومر
      3 625,640 31,282,000 20,000 20,000 تولوئن بنزن
  29,579,760   1,585,000   19,456,998   1,915,000 3,500,000 جمع

با در نظر گرفتن مفروضات اشاره شده فروش 19 درصد كاهش مي يابد.

 

 

برزويه: 

      پيش بيني فروش پتروشيمي – برزويه      
درصد از فروش فروش كل – صادراتي قيمت فروش صادراتي درصد از فروش فروش كل – داخلي قيمت فروش داخلي توليد  
57 15,351,000 30,702,000 500,000 1 686,275 27,451,000 25,000 525,000 پارازايلين
        2 1,236,196 23,773,000 52,000 52,000 ارتوزايلين
      16 8,208,399 22,427,320 366,000 366,000 بنزن
        3 1,769,850 15,390,000 115,000 115,000 گازمايع
8 2,036,491 19,212,179 106,000 9 4,705,008 15,276,000 308,000 414,000 رافينيت
      23 11,836,980 15,412,734 768,000 768,000 برش سبك
35 9,509,310 19,095,000 498,000 41 20,983,396 18,058,000 1,162,000 1,660,000 برش سنگين
        2 910,176 18,962,000 48,000 48,000 آروماتيك سنگين
      2 851,242 15,477,127 55,000 55,000 برش 5C
100 26,896,801 1,104 100 51,187,522 2,898,000 4,002,000 جمع

در فروش داخلي پتروشيمي برزويه دو محصول برش سبك و سنگين بيشترين حجم فروش را به خود اختصاص ميدهند. اين دو محصول طبق قراردادهاي منعقده در اختيار پتروشيمي جم قرار ميگيرد. همچنين بنزن فروش رفته بر طبق قراردادهاي منعقده بفروش ميرسد و از ابتداي سال 1393 بنزن توليدي پتروشيمي برزويه در بورس كالا بفروش نرسيده است.

بودجه اعلامي شركت در مورد فروش صادراتي نيز، با فرض نرخ ارز 35,000 ريالي قيمت هر تن پارازايلين در بودجه شركت 877 دلار در حسابها در نظر گرفته شده است. در حال حاضر هر تن پارازايلين 704 دلار معامله ميشود. پيش بيني كارشناسي در صورتي كه ميانگين قيمت در طول سال 750 دلار در نظر گرفته شود و نرخ ارز نيز 36,000 ريال باشد قيمت فروش 11 درصد پايين تر از قيمت بودجه خواهد بود. با در نظر گرفتن مفروضات فروش شركت به شرح زير خواهد بود:

      پيش بيني فروش پتروشيمي – برزويه        
درصد از فروش فروش كل – صادراتي قيمت فروش صادراتي درصد از فروش فروش كل – داخلي قيمت فروش داخلي توليد  
50 13,500,000 27,000,000 500,000 1 686,275 27,451,000 25,000 525,000 پارازايلين
        2 1,236,196 23,773,000 52,000 52,000 ارتوزايلين
      16 8,208,399 22,427,320 366,000 366,000 بنزن
        3 1,769,850 15,390,000 115,000 115,000 گازمايع
8 2,036,491 19,212,179 106,000 9 4,705,008 15,276,000 308,000 414,000 رافينيت
      23 11,836,980 15,412,734 768,000 768,000 برش سبك
35 9,509,310 19,095,000 498,000 41 20,983,396 18,058,000 1,162,000 1,660,000 برش سنگين
        2 910,176 18,962,000 48,000 48,000 آروماتيك سنگين
      2 851,242 15,477,127 55,000 55,000 برش 5C
100 25,045,801 1,104 100 51,187,522 2,898,000 4,002,000 جمع

با در نظر گرفتن اين مفروضات فروش شركت 7 درصد كاهش مي يابد.

بو علي سينا: 

      پپيش بيني فروش پتروشيمي – بوعلي سينا      
فروش كل قيمت صادراتي درصد از فروش فروش كل- داخلي قيمت  فروش داخلي توليد  
      26 7,921,476 24,449,000 324,000 324,000 پارازايلين
      13 3,780,299 25,201,993 150,000 150,000 بنزن
      2 736,964 23,773,032 31,000 31,000 ارتوزايلين
      3 824,606 15,857,808 52,000 52,000 گازمايع
      10 3,158,752 15,333,748 206,000 206,000 رافينيت
    19 5,721,712 15,380,946 372,000 372,000 برش نفتاي سبك
      23 6,874,200 19,095,000 360,000 360,000 برش سنگين واحد 200
      2 523,640 19,394,074 27,000 27,000 آروماتيك سنگين
      1 351,210 15,270,000 23,000 23,000 برش 5C
      1 267,330 19,095,000 14,000 14,000 برش سنگين واحد 100
      100 30,160,189   1,558,000 1,558,000 جمع

پتروشيمي بوعلي سينا تمامي محصولات خود را براساس قراردادهاي منعقده و بورس كالا بفروش مي رساند. با توجه به اينكه قراردادهاي منعقده در دسترس نمي باشند ، نميتوان فروش و قيمت محصولات آن پيش بيني نمود.

پتروشيمي مبين: 

گزارش جامع پتروشيمي مبين بطور مجزا ارائه شده است و پيش بيني ميشود نرخ ارز باعث افزايش سود آوردي خود شركت و در نتيجه آن هلدينگ فارس گردد.

 

بررسي بهاي تمام شده در هلدينگ خليج فارس: 

عمده بهاي تمام شده در شركتهاي پتروشيمي با خوراك مايع ، مواد اوليه آنها مي باشد. بمنظور بررسي جزئيات بهاي تمام شده اطلاعات مورد نياز در دسترس نمي باشند. در شركتهاي زير مجموعه هلدينگ خليج فارس بسياري از محصولات بصورت قراردادهاي بين مجمتعي بفروش ميرسد كه براي تعيين قيمت بايد به قراردادها دسترسي وجود داشته باشد. با توجه به اين توضيحات ، محاسبه بهاي تمام شده در شركتهاي زير مجموعه فارس امكان پذير نيست.

 

 

نكته مهم در مورد شركتهاي تابعه هلدينگ پتروشيمي خليج فارس: 

تمامي شركتهاي تابعه پتروشيمي فارس از خوراك مايع بعنوان ماده اوليه توليد استفاده ميكنند. از مهمترين ويژگي هاي مجتمع هاي با خوراك مايع، تاثيرگذاري اين واحدها در شكل گيري زنجيره ارزش در اين صنعت است. محصولات اوره،آمونياك و متانول از عمده ترين محصولات توليدي در صنعت پتروشيمي با خوراك گاز محسوب ميشود. در حال حاضر بيش از 90 درصد متانول توليدي كشور صادر ميشود و بخشي از محصولات اوره و آمونياك در بخش كشاورزي مصرف و مازاد آن صادر ميشود. در حالي كه محصولات مجتمع هاي پتروشيمي كه از خوراك مايع استفاده ميكنند سهم بيشتري در توسعه صنايع پايين دستي دارند و محصولات با كيفيت بالاتر و حتي در برخي موارد محصولات منحصر بفرد در ايران توليد ميكنند. بطور كلي فروش داخلي محصولات پتروشيمي با خوراك مايع بسيار بيشتر از پتروشيمي با خوراك گاز است. لذا توجيه پذيري اقتصادي واحدهاي بالادست كه با خوراك مايع فعاليت ميكنند با توجه به آثار اقتصادي و اجتماعي و نقش موثر آنها در زنجيره تكميل ارزش و توسعه صنعت پتروشيمي كشور ، ايجاد ارزش افزوده ، اشتغال زايي ، افزايش درآمدهاي دولت از طريق دريافت ماليات از فعالان اقتصادي در اين حوزه بسيار بالاست.

حاشيه سود در شركتهاي پتروشيمي خوراك مايع بسيار كمتر از پتروشيمي با خوراك گاز است. با توجه به توضيحات ارائه شده پايين تر بودن نرخ ارز مبادله اي نسبت به ارز آزاد توانسته حاشيه سود اين شركتها را افزايش داده و فعاليت آنها را سود آور كند. در صورتي كه نرخ ارز بصورت تك نرخي تعيين گردد حاشيه سود اندك اين شركتها نيز از بين خواهد و اين موضوع هلدينگ پتروشيمي فارس را بشدت متاثر خواهد نمود.

 

نتيجه گيري: 

با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات مورد نياز براي بدست آوردن بهاي تمام شده، پيش بيني كارشناسي سود شركت امكان پذير نيست. از طرفي ، با توجه به آنكه ، عمده خوراك مصرفي شركتهاي اين هلدينگ مايع مي باشد، افزايش نرخ ارز مبادله اي منجر به كاهش شديد سودآوري اين شركتها مي شود. ابهامات در صورتهاي مالي فارس بسيار زياد و تاثيرگذار مي باشد بهمين دليل نميتوان پيش بيني قاطعي در مورد آينده سهم ارائه داد.

مطالب آموزشی مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.