بررسی و قیمت گذاری شرکت پتروشیمی مبین

0

 

پتروشيمي مبين: 

در بررسی و قیمت گذاری ، شركت پتروشيمي مبين (سهامي عام) در تاريخ 24/11/1377 توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي تاسيس و به شماره 837 در اداره ي ثبت شــركتهاي شهرستان كنگان به ثبت رسيده است. در اجراي تصويب نامه ي شماره 196946/ت 39192 هيات محترم وزيران مورخ 28/04/1387 نام شركت در فهرست شركتهاي قابل واگذاري

(موضوع اصـل44 قانون اساسي) قرارگرفت. در جلسه ي يكصد و چهل و چهارم هيات واگذاري مورخ

09/08/1388 ، اين شركت به عنوان يكي از شركتهاي زير مجموعه ي صنايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ) مطرح شد و سپس در تاريخ 08/09/1390 توسط هيات مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز به تصويب رسيده و مالكيت صــد درصد سهام در سال 1391 به شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس انتقال يافت. پس از واگذاري %40 سهام هلدينگ به سهام عـدالت و نيــز عرضه ي 5% سهام اين شركت جهت كشف قيمت و نهايتاً عرضه 17% سهام هلدينگ در تــاريخ 28/12/1392 ، عـملاً شركت مــذكور و كلــيه ي شركتهاي تابعه اش منجمله شركت پتروشيمي مبين خصوصي گرديدند . اساسنامه ي جديد شركت به منظور رعايت ضوابط بورس اوراق بهادار در جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت مورخ 18/04/1391 تصويب و در تاريخ 23/07/1391 اداره ي كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري به ثبت رسيده است.

 

موضوع فعاليت: 

موضوع فعاليت شركت به موجب ماده 2 آخرين اساسنامه به شرح زير ميباشد :

الف – موضوع فعاليتهاي اصلي :سرمايه گذاري احداث ، راه اندازي و بهره برداري از كارخــانـجات صنعتي، توسعه، نوسازي، تعميرات و نگهداشت، تحقيقات، آزمايشات، پژوهش، بسته بندي و غيره به منظور تـوليد ، بازاريــابي ، فـــروش ، صــدور محــصولات پتروشيمي، ذخـيره، واردات و صــادرات و تبديل كليه مواد پتروشيمي و پتروشيميايي و فرآورده هاي فرعي و مشتقات نفتي به مواد اوليه صنايع پايين دستي و غيره و انجام كليه  فعاليتهاي توليدي، صنعتي، فني و مهندسي و بازرگاني كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم مربوط به عمليات مذكورميباشد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

ب) موضوع فعاليتهاي فرعي

  • تشكيل انواع شركتها و يا مشاركت (حقوقي يا مدني) با شركتهاي ديگر در زمينه موضوع اصلي شركت در داخل و خارج از كشور
  • مبادرت به خريد و فروش و معاملات بازرگاني داخلي و خارجي مرتبط با موضوع اصلي شركت
  • استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانكها و موسسات اعتباري داخلي و خارجي
  • خريد و فروش سهام شركتهاي توليدي، خدماتي و غيره
  • خريد و فروش اوراق بهادار
  • انجام عمليات خدماتي، مالي، اعتباري و بازرگاني مرتبط با موضوع اصلي شركت
  • اخذ نمايندگي، ايجاد شعبه و اعطا نمايندگي در داخل و خارج كشور
  • انجام كليه عملياتي كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم براي تحقق اهداف شركت لازم و مفيده بوده و يا در جهت اجراي موضوع اصلي شركت ضرورت داشته باشد
  • سرمايه گذاري و مشاركت در صنايع، منفردا و يا با سرمايه گذاران داخلي و خارجي در زمينه موضوع اصلي شركت در داخل و خارج از كشور

 

 

سرمايه: 

(ميليون ريال)

محل تامين سرمايه مبلغ افزايش تاريخ
سرمايه اوليه – كملي پتروشيمي   5   – 1377-  سرمايه اوليه
مطالبات حال شده ملي پتروشيمي   3,000,000   2,999,995   1383/03/27
مازاد تجديد ارزيابي   14,252,000   11,252,000   1392

 

 

سهامداران: 

درصد مالكيت تعداد سهام نام صاحبان سهام رديف
  %40   9,915,445,576 سهام عدالت    1
  %20,97   5,198,603,927 ملي پتروشيمي    2
  %17   4,214,064,370 صندوق بازنشستگي نفت    3
  %8,5   2,107,032,185 پتروشيمي تابان فردا    4
  %8,5   2,107,032,185 پتروشيمي تامين    5
  %5,03   1,246,435,697 ساير سهامداران    6
  %100   24,788,613,940   جمع

 

 

 

 

 

 

فروش:

محصولات قابل فروش شركت شامل انواع يوتيليتي هاي مورد نياز براي صنعت پتروشيمي مي باشد. شركت وظيفه دارد يوتيليتي مورد نياز شركتهاي پتروشيمي در منطقه 1 عسلويه را تامين نمايد.

 

پيش بيني فروش اوليه شركت و واقعي شش ماهه در جدول زير نمايش داده شده است:

فروش – ميليون ريال   قيمت – ريال فروش توليد    
درصد از كل درصد پوشش واقعي 6 ماهه پيش بيني 94 درصد تغيير واقعي 6 ماهه پيش بيني 94 درصد پوشش واقعي 6 ماهه پيش بيني 94 درصد پوشش واقعي 6 ماهه پيش بيني 94 واحد  
12 46 2,270,825 4,890,396 -5 1,724,005 1,810,858 49 1,317,180 2,700,596 44 2,220,080 5,002,337 مگاوات ساعت برق
10 49 1,869,986 3,786,989 -7 356,364 382,271 53 5,247,403 9,906,547 51 5,745,686 11,191,447 تن بخار
0 49 76,582 156,278 -12 67,010 75,821 55 1,142,841 2,061,143 63 6,844,906 10,789,116 متر مكعب آب شيرين شده
2 50 286,948 573,026 -11 83,157 93,308 56 3,450,682 6,141,214 57 9,645,735 16,906,769 متر مكعب آب بدون املاح
0 49 25,056 51,466 -11 1,426 1,608 55 17,569,903 32,005,008 49 27,780,838 56,358,338 نرمال متر مكعب هواي سرويس
0 48 81,432 170,735 3 1,673 1,618 46 48,683,491 105,505,840 60 69,179,189 115,810,831 نرمال متر مكعب هواي ابزار دقيق
2 47 398,754 854,272 -5 3,301 3,475 49 120,786,675 245,858,511 48 107,004,201 221,589,501 نرمال متر مكعب نيتروژن
14 49 2,606,719 5,278,058 -2 3,484 3,566 51 748,283,370 1,479,936,685 50 715,130,754 1,427,094,754 نرمال متر مكعب اكسيزن
1 49 99,406 201,530 -1 147,816 149,836 50 672,500 1,345,000 60 6,820,252 11,316,047 متر مكعب آب تغذيه ديگ بخار
5 49 969,080 1,963,060 -5 976 1,029 52 992,833,094 1,907,307,287 51 1,410,593,614 2,783,711,229 متر مكعب آب خنك كننده مدار بازا
4 51 692,231 1,347,714 -1 2,281 2,309 52 303,478,113 583,599,113 52 379,640,913 727,861,157 متر مكعب آب خنك كننده مدار بسته
48 51 8,975,643 17,616,867 1 3,251 3,233 51 2,760,837,358 5,448,644,458 49 3,769,848,013 7,624,994,845 استاندار متر مكعب گاز
0 53 3,491 6,636 -1 42,057 42,480 53 83,007 156,213 13 83,007 636,213 متر مكعب آب سرويس
1 41 235,547 579,755 0 0 0 0 درآمد ارائه خدمات
100 50 18,591,700 37,476,782 51 5,004,385,617 9,825,167,615 50 6,510,537,188 13,013,262,584 جمع

گزارش شش ماهه نشان دهنده عملكرد مناسب شركت در اين دوره مي باشد. عمده فروش شركت از محل فروش گاز است كه بصورت حق العمل كاري از شركت گاز منطقه ايي دريافت و بصورت خوراك و سوخت در اختيار شركتهاي پتروشيمي منطقه قرار ميدهد، فروش گاز داراي حاشيه سود پاييني براي شركت است و از سود آوري شركت سهم بسيار ناچيزي را دارا مي باشد. سه محصول ديگر كه سهم بالايي در فروش شركت دارند برق و اكسيژن و بخار مي باشند كه اكسيژن عمدتا در اختيار پتروشيمي زاگرس و برق و بخار در اختيار اكثر شركتهاي پتروشيمي منطقه اول عسلويه قرار ميگيرد. باقي محصولات سهمي 14 درصدي از فروش شركت را دارند كه در مقابل سهم 86 درصدي فروش 4 محصول مورد اشاره ، اثر كمي بر روي ميزان فروش شركت دارند.

نكته ديگري كه در مورد فروش بايد در نظر داشت اين است كه شركت بر طبق قراردادهايي كه با شركتهاي مختلف منعقد نموده است عمليات فروش را انجام ميدهد، در اين قراردادها مقدار مورد نياز هر شركت در طول سال و ماه اعلام ميگردد و مدت اين قراردادها 25 سال مي باشد. در صورتيكه كه خريدار به ميزان كمتري از مقدار سفارش اعلام شده هر ماه تقاضاي محصول داشته باشد مي بايستي طبق قرارداد 80 درصد مبلغ فروش ( اصطلاحا در قرارداد ديماند ناميده ميشوند)  را براي باقيمانده دريافت نشده از فروشنده به وي پرداخت نمايد. در صورتي كه ميزان توليد شركتهاي پتروشيمي منطقه كاهش يابد حاشيه سود شركت نيز با توجه به شرايطديماند در قرارداد كاهش مي يابد. ميزان فروش نيز بر طبق قراردادها و ديماند محاسبه و اعلام ميگردد.

نحوه قيمت گذاري در قراردادها كاملا تشريح شده است. در اين قراردادها اشاره شده است كه قيمت بر مبناي قيمت اعلامي شركت ملي پتروشيمي براي هر يك از محصولات يوتيليتي به دلار و نرخ مبادله اي دلار، اعلامي بانك مركزي در انتهاي هر ماه محاسبه و ميبايستي ظرف 15 روز به شركت فروشنده پرداخت گردد.

جدول نرخ هاي اعلامي ملي پتروشيمي به شرح زير است:

نيتروژن هواي ابزار دقيق هواي سرويس آب بدون املاح آب شيرين شده بخار برق شرح
0.122 0.058 0.052 2.916 2.338 13.119 60.277 نرخ فروش اعلامي ملي پتروشيمي – دلار
آب سرويس گاز آب خنك كننده مدار بسته آب خنك كننده مدار بازا آب تغذيه ديگ بخار اكسيزن نيتروژن شرح
بر طبق بهاي تمام شده 0.078 0.035 5.113 0.119 0.122 نرخ فروش اعلامي ملي پتروشيمي – دلار

نرخ هاي فوق بر طبق نرخ هاي اعلامي بانك مركزي به ريال تبديل ميگردند.

پيش بيني كارشناسي فروش در شش ماهه دوم سال مالي 29/12/1394

در پيش بيني مقداري فروش ، با توجه به گزارش پيش بيني شش ماهه شركت عمل شده است و فرض شده در شش ماهه دوم عملكرد منطبق بر پيش بيني اعلامي باشد.

در زمينه ميزان فروش نيز با توجه در دسترس نبودن جزئيات گزارش شش ماهه اول از ميزان ديماند محاسبه شده در سال 1393 استفاده شده است و پيش بيني گرديده ميزان ديماند درصد مشابهي از فروش مقداري شركت در سال 1393 باشد.

اصليترين بخش محاسبه فروش، محاسبه نرخ ارز مبادله اي مي باشد كه بيشترين اثر را بر فروش شركت دارد، براي اين منظور از 5 نرخ ارز 29,000،28,000 ، 30,000 ، 31,000 ، 32,000 استفاده شده است. جدول فروش بر مبناي نرخ ارز 29,000 ريال در جدول زير نشان داده شده است:

 

فروش سال 94 فروش كارشناسي ( شش ماهه دوم) قيمت فروش و قيمت ديماند- دلار 29000 محاسبه مقدار فروش و ديماند -(كارشناسي ششماهه دوم   فروش      
فروش ساليانه فروش كل فروش ديماند فروش محصول ديماند فروش درصد پوشش ديماند فروش درصد پوشش واقعي 6 ماهه پيش بيني 94    
4,892,215 2,621,390 203,134 2,418,257 1,398,426 1,748,033 11 145,259 1,383,416 49 1,317,180 2,700,596 مگاوات ساعت برق
3,685,104 1,815,118 42,542 1,772,576 304,361 380,451 3 139,774 4,659,144 53 5,247,403 9,906,547 تن بخار
145,220 68,638 6,376 62,263 54,242 67,802 13 117,543 918,302 55 1,142,841 2,061,143 متر مكعب آب شيرين شده
518,657 231,709 4,186 227,522 67,651 84,564 2 61,882 2,690,532 56 3,450,682 6,141,214 متر مكعب آب بدون املاح
55,183 30,127 8,359 21,768 1,206 1,508 48 6,928,850 14,435,105 55 17,569,903 32,005,008 نرمال متر مكعب هواي سرويس
178,842 97,410 1,835 95,575 1,346 1,682 2 1,363,736 56,822,349 46 48,683,491 105,505,840 نرمال متر مكعب هواي ابزار دقيق
887,279 488,525 46,020 442,504 2,830 3,538 13 16,259,339 125,071,836 49 120,786,675 245,858,511 نرمال متر مكعب نيتروژن
5,485,146 2,878,427 353,491 2,524,936 2,761 3,451 18 128,039,330 731,653,315 51 748,283,370 1,479,936,685 نرمال متر مكعب اكسيزن
201,037 101,631 1,915 99,716 118,622 148,277 2 16,140 672,500 50 672,500 1,345,000 متر مكعب آب تغذيه ديگ بخار
1,953,705 984,625 56,434 928,191 812 1,015 8 69,500,039 914,474,193 52 992,833,094 1,907,307,287 متر مكعب آب خنك كننده مدار بازا
1,325,865 633,634 0 633,634 2,262 280,121,000 52 303,478,113 583,599,113 متر مكعب آب خنك كننده مدار بسته
17,842,476 8,866,833 0 8,866,833 3,299 2,687,807,100 51 2,760,837,358 5,448,644,458 استاندار متر مكعب گاز
6,570 3,079 0 3,079 42,057 73,206 53 83,007 156,213 متر مكعب آب سرويس
471,094 235,547 0 0 0 0 0 0 خدمات
37,648,392 19,056,692 724,292 18,096,854 1,952,257 2,487,939 5 222,571,892 4,820,781,998 51 5,004,385,617 9,825,167,615 جمع

با در نظر گرفتن دلار مبادله اي 29,000 براي شش ماه و فرض مقدار با توجه به پيش بيني بر مبنايعملكرد شش ماهه ميزان فروش 8 ميليارد تومان افزايش مي يابد كه اثر ناچيزي بر روي سودآوري خواهد داشت.

ميزان فروش با درخ نرخ ارزهاي متفاوت بصورت زير مي باشد:

سناريوي اول: توليد و فروش برابر پيش بيني شش ماهه دوم شركت

  32,000   31,000   30,000  29,000  28,000 نرخ ارز ريال 
  39,547,264   38,914,307   38,281,350   37,648,392   37,106,096 فروش سال 94 ميليون ريال 

 

ميزان مقداري فروش شركت با توجه به اينكه 3 محصول (گاز ، اكسيژن ، بخار) از 4 محصول اصلي بالاتر از ميزان پيش بيني شده به فروش رفته اند مي تواند دستخوش تغييراتي گردد. در صورتي كه همان ميزان فروش واقعي در شش ماهه دوم نيز انجام پذيرد و نرخ ارز نيز برابر با قيمتهاي اعلام شده در حالتهاي مختلف باشد فروش شركت تغييرات اساسي را تجربه خواهد نمود.

 

سناريوي دوم: توليد و فروش در شش ماهه دوم برابر با شش ماهه اول در نظر گرفته شده باشد

  32,000   31,000   30,000  29,000  28,000 نرخ ارز ريال 
  40,214,311   39,560,914   38,907,517   38,254,120   37,693,847 فروش سال 94 ميليون ريال 

 

 نرخ گاز:

در صورتهاي مالي مبين نرخ گاز دريافتي بسيار تاثير گذار است. نرخ گاز در 3 مورد قيمت سوخت ارسالي به پتروشيمي ها ، قيمت خوراك ارسالي به پتروشيمي ها ،  قيمت سوخت مصرفي خود مجتمع در صورتهاي مالي شركت تاثيرگذارند. در 2 مورد اول شركت بر روي مبلغ مورد نظر حق العمل دريافت و آن را به ساير مجتمع هاي پتروشيمي ارسال ميكند ، اثر اين اتفاق در صورتهاي مالي شركت بسيار ناچيز است بطوريكه از اين محل در سال 1392 مبلغ 33 ميليارد ريال سود شناسايي شده است.  اما اثر مهمتر قيمت گاز بر صورتهاي مالي شركت پتروشيمي مبين در قسمت سربار شركت اتفاق ميافتد. شركت مقدار مشخصي گاز به قيمت 156,6 ريال دريافت ميكند كه عمده ترين رقم سربار شركت مي باشد.

نكته مهم قيمت گاز در صورتهاي مالي مبين اين است كه نرخ فروش گاز مبين با تغييرات نرخ ارز مبادله اي تغيير ميكند، ولي نرخ سوخت دريافتي مجتمع با هرگونه تغيير نرخ ارز مبادله اي ثابت است. اثر اين اتفاق با توجه به ارزش افزوده پايين گاز براي شركت مبين در فروش و سودآوري شركت تاثير بسزايي ندارد با آنكه كهتغييرات نرخ ارز مبادله اي بر روي نرخ سوخت مجتمع تاثير ندارد اما باعث بالا رفتن قيمت ساير محصولات و در نتيجه افزايش حاشيه سود شركت ميشود.

نرخ ارز: 

نرخ ارز نيز همانند گاز در صورتهاي مبين نقش بسزايي دارد. نرخ ارز از اولين روز كاري سال 94 از مبلغ

27,993 تا مبلغ 29,958 ريال رشد نموده است كه تاثيرات مثبتي بر روي سودآوري شركت در شش ماهه نخست گذاشته است. پيش بيني ميشود با توجه به اجراي برجام و تمايل دولت به ارز تك نرخي، نرخ ارز تغييرات مثبتي را خواهد داشت. در صورتي كه دولت توان يا تمايل رسيدن به نرخ ارز تك نرخي را نداشته باشد با توجه به شرايط تورم و همچنين قدرتمند تر شدن دلار در بازارهاي جهاني مطمئنا نرخ ارز مبادله ايي نيز بايد رشد داشته باشد.

 

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته: 

بيشترين سهم در بهاي تمام شده مربوط به گاز دريافتي از اداره گاز منطقه است كه در اختيار پتروشيمي هاي منطقه اول عسلويه قرار ميگيرد. 3 محصول كندانس و بخار برگشتي و آب دريا عوامل تشكيل دهنده مواد مستقيم مصرفي هستند كه تاثير زيادي در قيمت بهاي تمام شده شركت ندارند.

براي محاسبه سوخت دريافتي نيز از همان قيمتهاي دلار مبادله اي براي فروش استفاده شده است. در نظر داشته باشيد نرخ بهاي تمام شده گاز دريافتي بعلاوه هرينه حق العمل قيمت فروش گاز شركت را تعيين ميكند.

 

مصرف و قيمت گاز در شش ماهه اول سال 1394

 

عملكرد واقعي شش ماهه   پيش بيني بر مبناي عملكرد شش ماهه واحد  
مبلغ (ميليون ريال) نرخ واحد مقدار مبلغ (ميليون ريال) نرخ واحد مقدار
1,158,570 1,521 761,804,516 2,444,323 1,581 1,546,061,616 متر مكعب گاز سوخت
7,575,939 3,790 1,999,032,842 14,693,224 3,765 3,902,582,842 متر مكعب گاز خوراك
303,078 68,400 4,430,948 623,568 75,821 8,224,208 متر مكعب كندانس
220,016 269,612 816,047 461,887 267,589 1,726,103 تن بخار
20,840   1 38,626   1 متر مكعب آب مصرفي
9,278,443     18,261,628   جمع

 

ميزان مصرف و قيمت در حدود ميزان اعلامي شركت مي باشد و در نتيجه نميتوان تغييراتي زيادي بر روي آن اعمال نمود.

براي سربار نيز بايد از گزارش پيش بيني اوليه شركت كه داراي جزئيات قيمتي مي باشد استفاده نمود. در گزارش اولين پيش بيني سال 1394 در سربار عمده ترين رقم مربوط به بهاي گاز مجتمع بوده است كه توضيحات مربوط به آن بيان شد. استهلاك با 221 ميليارد تومان دومين رقم عمده در سربار شركت است و رقمپيمانكاران با 102 ميليارد تومان تاثيرگذارترين ارقام مربوط سربار شركت مي باشند.

بالاترين ميزان انحراف در محاسبه بهاي تمام شده مربوط به مقدار و نرخ 3 نوع گاز دريافتي شركت است كه محاسبه دقيقتر آنها نيازمند اطلاعات بيشتري از صورتهاي مالي شركت دارد.

مواد اوليه با نرخ 29,000 ريال با فرض پيش بيني شش ماهه دوم شركت به شرح زير مي باشد.

 

مبلغ (ميليون ريال) 29,000 مقدار واحد  
1,228,147 1,566 784,257,100 متر مكعب گاز سوخت
7,176,384 3,770 1,903,550,000 متر مكعب گاز خوراك
287,609 75,821 3,793,260 متر مكعب كندانس
245,362 269,612 910,056 تن بخار
20,840   0 متر مكعب آب مصرفي
8,958,341       جمع

مبلغ 29,000 در جدول، مربوط به نرخ ارز مبادله ايي مي باشد.

در صورتيكه نرخ ارز مبادله اي تغيير كند ميزان مصرف مواد مستقيم برابر با پيش بيني باشد به شرح زير تغيير ميكند:

  32,000   31,000   30,000  29,000  28,000 نرخ ارز ريال 
  9,827,775   9,537,964   9,248,152   8,958,341  8,668,530 مواد مستقيم 94 ميليون ريال 

 

در صورتيكه شركت به مانند شش ماهه اول خود مواد مستقيم مصرف كند، ميزان مواد مستقيم به شرح زير ميگردد:

  32,000   31,000   30,000  29,000  28,000 نرخ ارز ريال 
  10,209,190   9,908,178  9,607,166   9,306,155   9,005,143 مواد مستقيم 94 ميليون ريال 

همچنين نرخ سربار برابر اولين پيش بيني در نظر گرفته ميشود. با توجه به توضيحات ارائه شده بهاي تمام شده شركت به شرح زير تعيين ميكردد:

 

  32,000   31,000   30,000  29,000  28,000 نرخ ارز ريال 
  27,337,317   27,047,505 26,757,69   2   26,467,880 26,178,06   8 بهاي تمام شده 94 ميليون ريال 

 

 

 

پيش بيني سود و زيان شركت براي سال مالي منتهي 29/12/1394

 

  صورت سود و زيان مبين- ميليون ريال
نرخ ارز 000.92 ريال – سناريو دوم نرخ ارز 000.92 ريال – سناريو اول اعلامي شركت  
تحليلي 1394/12/29 تحليلي 1394/12/29 پيش بيني 92/21/4931 صورت سود و زيان
38,254,120 37,648,392 37,476,782 فروش خالص
-26,815,695 -26,467,880 -26,581,530 بهاي تمام شده
11,438,425 11,180,512 10,895,252 سود ( زيان) ناخالص
-331,052 -331,052 -331,052 هزينه اداري و فروش
-19,127 -19,127 -19,127 ساير درآمدها و هزينه ها
11,088,246 10,830,333 10,545,073 سود ( زيان) عملياتي
-34,600 -34,600 -34,600 هزينه هاي مالي
31,894 31,894 31,894 درآمد حاصل از سرمايه گذاري
51,814 51,814 51,814 خالص  غير عملياتي
11,137,354 10,879,441 10,594,181 سود و زيان قبل از ماليات
-590,280 -576,610 -561,492 ماليات
10,547,074 10,302,831 10,032,689 سود خالص
778 760 740 سود عملياتي – هر سهم
781 763 743 سود قبل از ماليات – هر سهم
740 723 704 سود خالص – هر سهم
14,252,000 14,252,000 14,252,000 سرمايه

 

بهاي تمام شده در سناريو دوم همانند شش ماهه اول متناسب با حجم در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

سود شركت در حالتهاي مختلف نرخ ارز: 

 

    سناريو اول – ريال        
  32,000     31,000   30,000   29,000   28,000 نرخ ارز – ريال 
  791     769      746   723   706 سود هر سهم 
    سناريو دوم – ريال       
  32,000     31,000 30,000   29,000   28,000 نرخ ارز – ريال 
  810     787       763   740   723 سود هر سهم 

 

قيمت گذاري: 

بمنظور قيمت گذاري پتروشيمي مبين از 3 روش ارزش گذاري گوردون (DDM) و ضريب p/e و FCFE استفاده شده است.

روش ضريب p/e

روند تاريخي نسبت p/e شركت از زمان پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران:

ميانگين نسبت p/e شركت 7,4 واحد بوده است كه در شرايط فعلي، قيمت گذاري به اين روش منطقي مي باشد. در گروه بخار و يوتيليتي پتروشيمي شركت مبين بعنوان تنها شركت در اين حوزه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده است. آخرين  p/e شركت در حال حاضر 4,4 واحد است كه ملاك قيمت گذاري قرار مي گيرد.

بنابراين با توجه به اينكه EPS پيش بيني شده شركت براي سال 1394برابر با 740 ريال است، قيمت هر سهم با اين روش در حدود 3256 ريال برآورد مي شود.

 

روش گوردون (DDM): 

با توجه به توضيحات داده شده ارزش گذاري براساس مدل گوردون به شرح زير مي باشد:

703 ريال سود تقسيمي آتي
9,1 درصد نرخ رشد شركت (g)
2,27 درصد بازده مورد انتظار
2,778 ريال ارزش شركت

 

براي محاسبه نرخ رشد(g)، حقوق صاحبان سهام شركت در گزارش 6 ماهه اول 94 با سود برآوردي در شش ماهه دوم جمع و حاصل آن در نرخ انباشت سود ضرب شده است كه منجر به نرخ 9,1 درصدي رشد شركت شده است.

براي محاسبه بازده مورد انتظار از ضريب بتاي شركت كه برابر با 87,0 واحد است و نرخ بدون ريسك 20 درصد و بازدهي مورد انتظار شاخص كل معادل 28 درصد استفاده شده و با قرار دادن در فرمول CAPM، معادل 2,27 درصد بدست آمده است.

با قرار دادن هريك از مفروضات، ارزش هر سهم از روش گوردون 2,778 ريال برآورد مي شود.

 

قيمت گذاري بر مبناي :FCFE

در اين روش با توجه به اينكه جزئيات گزارش شش ماهه سال 94 منتشر نشده است از گزارش حسابرسي شده سال 1393 استفاده ميكنيم و با توجه به نرخ رشد بدست آمده 9,1 درصد،جريانات نقدي آزاد سهامداران را رشد مي دهيم.

  ارزش گذاري بر مينايFCFE
7,320,279 سود خالص
2,272,206 اضافه ميشود : استهلاك
57,922 اضافه ميشود : هزينه بهره پس از تعديلات مالياتي
9,650,407 جمع
  اضافه ميشود
-2,032,364 خالص سرمايه گذاري در دارايي ثابت
3,859,335 خالص سرمايه گذاري در سرمايه در گردش
11,477,378 خالص جريان نقد شركت
-57,922 كسر ميشود : نرخ بهره
  اضافه ميشود:
406,912 خالص وام گيري
11,826,368 خالص جريان نقدي سهامدارن FCFE
12,051,069 پيش بيني سال 49 با نرخ رشد 9.1 درصد
12,280,039 پيش بيني سال 59 با نرخ رشد 9.1 درصد
27% نرخ تنزيل
49,120,157 ارزش كل شركت
14,252,000 سرمايه
3,447 ارزش هر سهم- ريال

 

قيمت گذاري:

 FCFE مدل مدل گوردون p/e صنعت روش قيمت گذاري
  3,447   2,778   3,256 قيمت – ريال
  2   1   2 ضريب
    3,236   ارزش هر سهم

 

 

 

 

 

 

 

نتيجه گيري: 

پتروشيمي مبين بزرگترين توليد كننده يوتيليتي در كشور مي باشد. با توجه به اجراي برجام، شركتهاي پتروشيمي توانايي استفاده بيشتر از ظرفيت خالي خود را خواهند داشت. اين موضوع از دو محل باعث افزايش فروش خواهد شد: كاهش ديماند و همچنين افزايش توليد و فروش محصولات مي تواند سود شركت را با نرخ هاي فعلي دلار مبادله اي به 800 ريال برساند.

با توجه به افزايش نرخ ارز مبادله اي در كشور (افزايش نرخ ارز مبادله اي در بودجه سال 95 محتمل بنظر ميرسد) ، همچنين نوع محصولات شركت كه در همه حال، مشتري براي آن وجود دارد ميتوان شركت پتروشيمي مبين را در زمره شركتهاي كم ريسك بازار سرمايه قرار داد. از ديگر مزيت هاي اين شركت مي توان به سود تقسيمي بالاي آن اشاره نمود.

بر اساس سه روش قيمت گذاري، قيمت ذاتي هرسهم 3,236 ريال برآورد مي شود. كه تقريبا 7 درصد بيش از قيمت بازار سهم مي باشد.

مطالب آموزشی مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.