بررسی و قیمت گذاری شرکت خدمات بندری سینا

0

ترانزيت ، خدمات دريايي در ايران:

در بررسی و قیمت گذاری ، كشور ايران بعنوان يكي از صادركنندگان بزرگ نفتي و دارنده 46,0% تجارت بين المللي داراي 17 پايانه حمل و نقل دريايي مي باشد. محل بنادر كشور در تصوير زير مشخص شده است.

 

 

عملكرد 5 سال اخير بنادر بر حسب مجموع كل ، بارگيري و تخليه در بنادر ايران به شرح زير مي باشند:

 

 

 

( واحد برحسب تن )

 آمارها برحسب كالاهاي نفتي و غيرنفتي مي باشد.

همچنين در هريك از بنادر كشور اپراتورهاي متفاوتي مشغول به فعاليت مي باشند كه شرح آن در جدول زير نشان داده شده است:

شركت بهره بردار نوع كاربري نام پايانه نام بندر
گلف اجنسي جنرال كارگو واردات 1 امام خميني (ره)
كاوه جنرال كارگو واردات 2 امام خميني (ره)
سينا جنرال كارگو واردات 3 امام خميني (ره)
كاوه جنرال كارگو صادرات و انبارها امام خميني (ره)
جنوب خط ايران كانتينري ترمينال كانتينري امام خميني (ره)
پايانه غلات خليج فارس (كاوه) پارسيان غلات ترمينال غلات امام خميني (ره)
بندرسازان گناوه و تجارت گستر جنرال كارگو ترمينال 1 اميرآباد
تايدواتر جنرال كارگو ترمينال 2 اميرآباد
كاوه جنرال كارگو ترمينال 1 انزلي
ايران بنادر جنرال كارگو ترمينال 2 انزلي
آريا بنادر ايرانيان جنرال كارگو ترمينال 3 انزلي
شركت بهره بردار نوع كاربري نام پايانه نام بندر
اقيانوس آبي غلات ترمينال غلات انزلي
سينا جنرال كارگو ترمينال كالاي متفرقه بوشهر
سينا كانتينري ترمينال كانتينري بوشهر
كاوه جنرال كارگو ترمينال كالاي متفرقه خرمشهر
جنوب خط ايران كانتينري ترمينال كانتينري خرمشهر
لنگر طلايي جنرال كارگو پايانه كالاي متفرقه و كانتينري شهيد باهنر
خط دريا بندر جنرال كارگو ترمينال 1 كالاي متفرقه شهيدرجايي
خليج پژم جنرال كارگو ترمينال 2 كالاي متفرقه شهيدرجايي
بتا كانتينري ترمينال كانتينري شماره 1 شهيدرجايي
سينا كانتينري ترمينال كانتينري شماره 2 شهيدرجايي
مرعي ساحل جنرال كارگو ترمينال بندر خليج فارس شهيدرجايي
انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران جنرال كارگو ترمينال كالاي متفرقه و كانتينري لنگه
بندر بويه جنرال كارگو ترمينال كالاي متفرقه و كانتينري آبادان
بندر سازان گناوه جنرال كارگو ترمينال كالاي متفرقه و كانتينري گناوه
سينا جنرال كارگو ترمينال كالاهاي عمومي نوشهر

 

نمودار تعداد كانتينرهاي تخليه شده در بنادر كشور در 14 سال گذشته- واحد TEU:

عوامل مهمي در ميزان فعاليت بنادر كشور تاثير گذارند كه عبارتند از:

 • سياست دولتها در زمينه واردات و صادرات كالاهاي غير نفتي
 • ميزان صادرات نفت كشور و عوامل بيروني در تعيين ميزان صادرات
 • رشد اقتصادي كشور كه اثر مستقيمي با تراز تجاري كشور دارد

در سال 1394 اقتصاد ايران در ركودي عميق ناشي از نبود تقاضا فرو رفته است. تاخير در اجراي برجام و محدوديتهاي صادراتي از عوامل مهم در اين ركود مي باشند. با اجراي برجام مطمئنا شرايط تجاري ايران تغييرات اساسي را تجربه خواهد نمود كه يكي از اصليترين اين تغييرات در حوزه حمل و نقل خواهد بود. با توجه به اينكه كشور ايران در 5 سال گذشته محدوديتهاي فراواني را در زمينه تجارت داشته است و تكنولوژي هاي توليدي در ايران قديمي تر از تكنولوژي هاي روز دنيا مي باشد ، واردات تكنولوژي يكي از اساسي ترين نيازهاي كشور در دوره پسا تحريم مي باشد. واردات تكنولوژي از دريا با توجه به اينكه كشور به آبهاي آزاد ارتباط دارد ، به صرفه ترين راه براي ورود انواع تكنولوژي به كشور مي باشد. توضيحات بالا نشان ميدهد صنعت حمل و نقل دريايي آينده بسيار روشني پيش روي خود دارد.

اجراي برجام زماني براي كشور مزيت خواهد داشت كه سهم ايران از تجارت جهاني را افزايش دهد. اولين پيش نياز براي افزايش سهم از تجارت جهاني بهبود و استفاده از ظرفيت كامل حمل و نقلي كشور مي باشد.

 

بزرگترين بندر براي تخليه و بارگيري نفتي به ترتيب عبارتند از:

 • بندر شهيد رجايي با سهم 54 درصدي
 • بندر امام خميني با سهم 37 درصدي
 • بندر نوشهر با سهم 4 درصدي

بزرگترين بندر براي تخليه و بارگيري غير نفتي به ترتيب عبارتند از:

 • بندر شهيد رجايي با سهم 5,47 درصدي
 • بندر امام خميني با سهم 28 درصدي
 • بندر قشم با سهم 3,8 درصدي

 

شركت خدمات بندري سينا: 

شركت بنياد بارانداز در اسفند ماه 1366 به منظور انجام عمليات تخليه و بارگيري و خدمات بندري محمولات وارداتي در بنادر و گمركات كشور ، توسط بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي تاسيس گرديد و در تاريخ 1367 به بهره برداري رسيد . بنياد بارانداز خدمات بندري خود را به شرح ذيل ارائه مي نمايد :

 • عمليات تخليه و بارگيري محمولات كشتيهاي تجاري اعم از كالاهاي عمومي و كانتينر
 • مديريت بنادر
 • احداث و اداره ترمينالهاي كانتينري
 • انبارداري
 • بارشماري و بارنويسي

در حال حاضر اين شركت اپراتور انحصاري تخليه و بارگيري كالا در بنادر بوشهر و نوشهر بوده و 100 درصد عمليات اين بنادر و بيش از 50 درصد از عمليات امام خميني را برعهده داشته است .

 

فعاليت شركت: 

ارائه خدمات بندري شامل : تخليه و بارگيري كالا از اسكله به كشتي و بالعكس ، حمل و تخليه كالا به محوطه ها و انبارها ، بارگيري كالاها از محوطه ها و انبارها ضمن حفظ و حراست محمولات در انبارها  سرمايه شركت:

تغييرات سرمايه ميليون ريال 
تاريخ ثبت منبع افزايش سرمايه آخرين سرمايه  مبلغ افزايش سرمايه سرمايه قبلي
  1381 مطالبات سهامدارن   2,040                     2,000       40
  1382/11/18 مطالبات سهامدارن   12,040   10,000   2,040
  1389/08/09 مطالبات سهامدارن   52,040           40,000     12,040
  1390/07/20 مطالبات سهامدارن   82,040   30,000   52,040
  1391/09/07 مطالبات سهامدارن   94,040           12,000     82,040
  1393 مطالبات سهامدارن   167,000   72,960   94,040

 

سهامداران: 

تركيب سهامدارن
درصد سهام تعداد سهام شرح 
  45,9   76,802,241 هلدينگ حمل و نقل بنياد 
  24,9   41,645,427 بنياد مستضعفان 
  0   1,000 مادر تخصصي سينا 
  0   1,000 بنياد علوي 
  0   1,000 سرمايه گذاري كوثر بهمن 
  29,2   48,549,332 ساير حقيقي و حقوقي 
  100   167,000,000 جمع 

 

عملكرد واقعي شش ماهه شركت به شرح زير مي باشد: 

صورت سود و زيان حسينا- ميليون ريال
درصد تغيير

شش ماهه

اعلامي شركت درصد

پوشش

اعلامي شركت اعلامي شركت
عملكرد 13/60/3931 عملكرد 13/60/4931 پيش بيني 92/21/4931 صورت سود و زيان
31 1,287,562 46 1,691,919 3,700,000 فروش خالص
22 -933,639 46 -1,137,087 -2,445,559 بهاي تمام شده
57 353,923 44 554,832 1,254,441 سود ( زيان) ناخالص
70 -21,020 62 -35,629 -57,300 هزينه اداري و فروش
0 0 0 -1,602 0 ساير درآمدها و هزينه ها
55 332,903 43 517,601 1,197,141 سود ( زيان) عملياتي
2 -29,623 41 -30,178 -72,800 هزينه هاي مالي
19 20,184 50 24,103 47,757 درآمد حاصل از سرمايه گذاري
0 826 0 99,222 113 خالص  غير عملياتي
88 324,290 52 610,748 1,172,211 سود و زيان قبل از ماليات
88 -68,238 48 -128,095 -267,058 ماليات
88 256,052 53 482,653 905,153 سود خالص
55 1,993 43 3,099 7,169 سود عملياتي – هر سهم
88 1,942 52 3,657 7,019 سود قبل از ماليات – هر سهم
88 1,533 53 2,890 5,420 سود خالص – هر سهم
167,000 167,000 167,000 سرمايه

شركت در عمليات واقعي شش ماهه خود عملكرد مناسبي داشته است. جزئيات فروش و ارائه خدمات شركت در صورتهاي مالي افشا نشده است. براي بررسي فروش و ارائه خدمات از گزارش پيش بيني 3 ماهه شركت و همچنين گزارش سازمان بنادر كشور استفاده مي نماييم.

قراردادهاي شركت به شرح زير مي باشد:

توضيحات بهاي تمام شده – ميليون ريال درآمد – ميليون ريال
طي دوره 3 ماهه برآورد سال جاري سال مالي قبل طي دوره 3 ماهه برآورد سال جاري سال مالي قبل شرح خدمت
قرارداد 52 ساله بوشهر و يك ساله بندر رجايي 66,622 396,442 316,206 120,329 584,818 482,276 انبارداري كانتينر
قرارداد 52 ساله بوشهر و يك ساله بندر رجايي 272,814 1,349,161 1,193,773 483,281 2,125,919 1,844,073 كانتينر THC
قرارداد 5 ساله امام و يك ساله بندر نوشهر و بوشهر 28,298 139,715 113,373 30,977 151,302 124,097 ساير خدمات
قرارداد 52 ساله بوشهر و يك ساله بندر رجايي 79,952 247,957 208,953 138,091 329,007 287,985 ساير كانتينر
قرارداد 5 ساله امام و يك ساله بندر نوشهر و بوشهر 28,992 156,142 158,603 43,872 232,685 251,114 انبارداري عمومي
قرارداد 52 ساله با بندر امام خميني 28,992 156,142 118,240 43,872 276,269 163,192 پايانه نفتي
505,670 2,445,559 2,109,148 860,422 3,700,000 3,152,737 جمع

همانطور كه در جدول نشان داده شده است 54 درصد درآمد شركت از محل كانتينر THC مي باشد كه در دو بندر نوشهر و اسكله دوم شهيد رجايي بدست آمده است. همچنين در صورتي كه تمامي قراردادهاي مربوط به دو بندر بوشهر و رجايي محاسبه گردد 83 درصد درآمد شركت از محل اين دو بندر بدست مي آيد. براي بررسي دقيقتر ، تمركز اصلي تحليل بر روي بخش كانتينر THC قرار ميگيرد.

براي محاسبه دقيقتر ميزان درآمد و بهاي تمام شده، موارد زير ميبايستي مورد توجه قرار گيرند:

 • بررسي تعرفه هاي كانتينر THC
 • بررسي ورودي و خروجي و همچنين پر و خالي بودن كانتينرها
 • بررسي قرارداد هاي منعقده شركت بعنوان بخش خصوصي با سازمان بنادر كشور

 

 • بررسي تعرفه هاي كانتينرهاي THC:

قراردادها با نرخ اعلام شده توسط سازمان بنادر و قيمت ارز مبادلاتي محاسبه ميشوند. آخرين تغيير در قراردادها در تاريخ 01/03/1393 انجام شده است كه بشرح جدول زير نشان داده شده است.

فرمت كانتينرخالي ورودي-خروجي ترانزيت خارجي صادرات و مرجوعي از صادرات واردات، مرجوعي از واردات و ترانزيت داخلي عنوان
دلار 97 129 133 177 سايز كانتينر – 02 فوت
دلار 133 161 200 266 سايز كانتينر – 04 فوت

 

براي هريك از خدمات قابل ارائه توسط شركت تعرفه ايي جداگانه وجود دارد كه توسط سازمان بنادر كشور تعيين و منتشر ميگردد. همچنين نرخ ارز از ابتداي سال از قيمت 27,993 ريال آغاز و در تاريخ 17/08/1394 به قيمت 29,965 ريال رسيده است ، اين تغيير نرخ بر روي حاشيه سود شركت تاثير مثبتي داشته است.

همينطور پيش بيني ميشود نرخ ارز مبادله ايي در بودجه سال 1395 تغييراتي در حدود 31,000 يا 32,000 ريال داشته باشد كه مسلما سودآوري شركت را تحت تاثير قرار خواهد داد.

 

 • بررسي ورودي و خروجي و همچنين پر و خالي بودن كانتينرها :

شش ماهه دوم سال 1394 دوره ايي بسيار متفاوت نسبت به دوره هاي قبل مي باشد. به احتمال بسار زياد رفع تحريم هاي بين المللي در ابتداي سال 2015 صورت ميگيرد و اين موضوع مسلما تاثير عميقي بر شرايط تجاري فعلي ايران خواهد گذاشت.

براي محاسبه دقيقتر سود شركت خدمات بندري سينا از آمارو اطلاعات سازمان بنادر در مورد كانتينرهاي تخليه و بارگيري شده در دو بندر بوشهر و رجايي استفاده ميكنيم. فرضياتي دراين محاسبه مورد استفاده قرار ميگيرند كه عبارتند از:

 • تعرفه كانتينرها برابر مبلغ اعلامي سازمان بنادر مي باشد.
 • بمنظور محاسبه تعداد كانتينرها از آمار سازمان بنادر كشور استفاده ميشود. اين آمار از تاريخ

01/07/1394 الي 30/07/1394 در دسترس مي باشد كه از ارقام بدست آمده در اين تاريخ براي محاسبه اعداد تا اولين روز ژانويه 2015 استفاده ميشود. با فرض رفع تحريم ها از ابتداي سال 2015 به آمار فوق 20 درصد اضافه ميگردد و محاسبات انجام ميگردد. جدول زير ميزان كانتينر در تاريخ مورد اشاره را نشان ميدهد:

(واحد TEU )

تخليه بارگيري شرح
94/07/01- 94/07/30 93/07/01- 93/07/30 94/07/01- 94/07/30 93/07/01- 93/07/30
پر خالي پر خالي پر خالي پر خالي
67,958 70,738 4,178 777 30,349 40,854 27,756 46,485 شهيد رجايي
4,819 13,618 0 495 39 5,340 50 13,193 بندر بوشهر
محاسبه سهم حسينا از بندر رجايي
30,890 32,154 1,899 353 13,795 18,570 12,616 21,130 ترمينال اول رجايي
37,068 38,584 2,279 424 16,554 22,284 15,140 25,355 ترمينال دوم رجايي

 

خدمات كانتينري در بندر بوشهر بطور كامل در اختيار خدمات بندري سينا قرار دارد و در بندر شهيد رجايي از دو ترمينال كانتيري ، ترمينال دو در اختيار حسينا قرار دارد. ظرفيت كانتينر در ترمينال دو بيشتر از ترمينال اول مي باشد و تفكيكدر جدول فوق صورت براساس ظرفيت ترمينال انجام گرفته است.

در صورتيكه تا 10 ديماه رويه فوق ادامه يابد ميتوان ميزان كانتينرهاي جا به جا شده را بشرح زير محاسبه كرد:

 

 

 

 

محاسبه درآمد حسينا از بندر رجايي – كانتينرTHC  – از 10/70/4931 الي 1394/10/10
تخليه بارگيري شرح
پر خالي پر خالي
30,890 1,899 13,795 18,570 سهم ترمينال رجايي 02 فوت
36,038 2,216 16,094 21,665 سهم ترمينال رجايي 04 فوت
5,467,530 184,203 1,834,735 1,801,290 درآمد دلاري رجايي 02 فوت
9,586,197 294,662 3,218,833 2,881,445 درآمد دلاري رجايي 04 فوت
29,900 29,900 29,900 29,900 نرخ ارز تا 01 ديماه 94
286,632,747,863 8,810,563,053 96,244,951,402 86,157,006,790 فروش ريالي
477,845,269,108 درآمد ريالي بندر رجايي
محاسبه درآمد حسينا از بندر نوشهر – كانتينرTHC  – از 01/70/4931 الي 10/10/1394
تخليه بارگيري شرح
پر خالي پر خالي
3,373 0 27 3,738 سهم ترمينال نوشهر 02 فوت
3,936 0 32 4,361 سهم ترمينال نوشهر 04 فوت
597,074 0 133 362,586 درآمد دلاري نوشهر 02 فوت
1,046,847 0 200 580,013 درآمد دلاري نوشهر 04 فوت
29,900 29,900 29,900 29,900 نرخ ارز تا 01 ديماه 94
31,301,335,331 0 5,980,133 17,342,751,286 فروش ريالي
48,650,066,750 درآمد ريالي بندر نوشهر
526,495,335,858 درآمد كانتينر دو بندر

و از تاريخ اول ژانويه برابر با 11 ديماه با رفع تحريم ها و فرض افزايش تجارت خواهيم داشت:

محاسبه درآمد حسينا از بندر رجايي – كانتينرTHC  – از 01/01/4931 الي 1394/12/29
تخليه بارگيري شرح
پر خالي پر خالي
35,832 2,203 16,002 21,541 سهم ترمينال رجايي 02 فوت
41,804 2,570 18,669 25,131 سهم ترمينال رجايي 04 فوت
6,342,335 213,675 2,128,293 2,089,496 درآمد دلاري رجايي 02 فوت
11,119,988 341,807 3,733,847 3,342,476 درآمد دلاري رجايي 04 فوت
30,000 30,000 30,000 30,000 نرخ ارز تا 01 ديماه 94
333,605,986,335 10,254,433,875 112,017,528,293 100,276,375,496 فروش ريالي
556,154,323,999 درآمد ريالي بندر رجايي
محاسبه درآمد حسينا از بندر نوشهر – كانتينرTHC  – از 01/70/4931 الي 10/10/1394
تخليه بارگيري شرح
پر خالي پر خالي
3,913 0 32 4,336 سهم ترمينال نوشهر 02 فوت
4,565 0 37 5,059 سهم ترمينال نوشهر 04 فوت
692,606 0 4,212 420,600 درآمد دلاري نوشهر 02 فوت
1,214,343 0 7,389 672,815 درآمد دلاري نوشهر 04 فوت
30,000 30,000 30,000 30,000 نرخ ارز تا 01 ديماه 94
36,430,983,286 0 221,680,212 20,184,873,000 فروش ريالي
56,837,536,498 درآمد ريالي بندر نوشهر
612,991,860,497 درآمد كانتينر دو بندر

با توجه به مفروضات ارائه شده پيش بيني فروش 29/12/1394 برابر است با:

 

مبلغ – ميليون ريال فروش
1,691,919 فروش ششماهه اول – واقعي
903,636 سه ماهه سوم – پيش بيني
1,065,561 سه ماهه چهارم – پيش بيني
3,661,116 جمع فروش سال 4931 -پيش بيني
3.700.000 جمع فروش سال 4931- اعلامي شركت

 

دليل اينكه فروش پيش بيني تحليل از پيش بيني اعلامي شركت كمتر است ، عملكرد نامناسب شركت در شش ماهه اول در بخش درآمد و فروش مي باشد. شركت در ششماهه 45 درصد درآمد فروش و خدمات را پوشش داده است.

 

3-  عمده ترين قراردادها عبارتند از:

 • قرارداد با سازمان بنادر بابت خدمات كانتينري در بندر شهيد رجايي كه سهم سازمان 60 درصد و سهم

40 درصد از كل درآمد دريافتي مي باشد

 • قرارداد با سازمان بنادر جهت بندر بوشهر به مبلغ سالانه 5,22 ميليارد ريال كه هرسال 5 درصد افزايش مي يابد.

با توجه به قراردادها محاسبه بهاي تمام شده به شرح زير مي باشد:

بمنظور محاسبه بهاي تمام شده براي موارد مربوط به سهم سازمان بنادر در بندرهاي رجايي و بوشهر از قراردادهاي بالا استفاده ميكنيم ، اما براي ساير خدمات با توجه به اينكه مي بايستي فاكتور ارائه خدمات موجود باشد تا بتوان ثبت و بررسي انجام داد از گزارش سه ماهه شركت و حاشيه سودهاي اعلام شده در آن استفاده ميكنيم. عمده ترين خدمات مربوط به انبارداري كانتينر مي باشد كه تعرفه هايي 10 گانه دارد و براي محاسبه آن خطاي بسياري ميتوان متصور بود. همچنين فرض بر اين شده با افزايش فعاليت پس از تحريمها در 3 ماهه چهارم رشد 25 درصدي در هزينه ها بوجود آيد.

بهاي تمام شده به شرح جدول زير محاسبه شده است:

محاسبه بهاي تمام شده – ميليون ريال
بهاي تمام شده 3 ماهه چهارم بهاي تمام شده 3 ماهه سوم شرح
4,837 4,837 هزينه بوشهر
333,693 286,707 هزينه رجايي
60,164 48,131 سهم از انبارداري
56,395 45,116 ساير خدمات عمومي
100,115 80,092 ساير خدمات كانتينر
37,290 29,832 انبارداري عمومي
37,290 29,832 پايانه و اسكله نفتي
629,783 524,547 مجموع

 

با توجه به توضيحات ارائه شده سود و زيان شركت برابر است با:

صورت سود و زيان حسينا- ميليون ريال
سال مالي 49-تحليلي تحليلي 3 ماهه چهارم تحليلي 3 ماهه سوم درصد

پوشش

اعلامي شركت اعلامي شركت
1394/12/29 تحليلي تحليلي  1394/06/31واقعي پيش بيني 92/21/4931 صورت سود و زيان
3,661,116 1,065,561 903,636 46 1,691,919 3,700,000 فروش خالص
-2,291,418 -629,783 -524,547 46 -1,137,087 -2,445,559 بهاي تمام شده
1,369,698 435,778 379,089 44 554,832 1,254,441 سود ( زيان) ناخالص
-57,300 -17,815 -17,815 62 -35,629 -57,300 هزينه اداري و فروش
0 -801 -801 0 -1,602 0 ساير درآمدها و هزينه ها
1,312,398 417,162 360,473 43 517,601 1,197,141 سود ( زيان) عملياتي
-72,800 -15,089 -15,089 41 -30,178 -72,800 هزينه هاي مالي
47,757 12,052 12,052 50 24,103 47,757 درآمد حاصل از سرمايه گذاري
113 49,611 49,611 0 99,222 113 خالص  غير عملياتي
1,287,468 463,736 407,047 52 610,748 1,172,211 سود و زيان قبل از ماليات
-289,680 -104,340 -91,586 48 -128,095 -267,058 ماليات
997,788 359,395 315,461 53 482,653 905,153 سود خالص
7,859 2,498 2,159 43 3,099 7,169 سود عملياتي – هر سهم
7,709 2,777 2,437 52 3,657 7,019 سود قبل از ماليات – هر سهم
5,975 2,152 1,889 53 2,890 5,420 سود خالص – هر سهم
167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 سرمايه

 

تحليل حساسيت: 

تحليل حسايت شركت حسينا بيشتر متمركز  بر درآمدهاي آن است. در دسترس نبودن جزئيات بهاي تمام شده و استفاده از تقريب در محاسبه آن اجازه تغيير المانهاي آن را نميدهد.

تحليل حساسيت
32,000 31,000 نرخ ارز در 3 ماهه چهارم
6,061 6,018 سود به ازاي هر سهم- ريال
0.30 0.25 افزايش تجارت بندري ايران پس از تحريم ها
6,064 6,019 سود به ازاي هر سهم- ريال

قيمت گذاري: 

بمنظور قيمت گذاري خدمات بندري سينا از 3 روش ارزش گذاري گوردون (DDM) و ضريب p/e و FCFE استفاده شده است.

ضريب p/e

روند تاريخي نسبت p/e شركت از زمان پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران:

 

ميانگين نسبت p/e شركت 39,10 واحد بوده است كه در شرايط فعلي، قيمت گذاري به اين روش منطقي بنظر نمي رسد. نسبت p/e صنعت در حال حاضر 69,6 مي باشد كه براي قيمت گذاري از آن استفاده ميكنيم.

نكته مهم در قيمت گذاري شركت ، توجه به سهامدار عمده آن است. بيش از 8,70 درصد از سهام شركت در اختيار بنياد مستضعفان و شركتهاي تابعه آن مي باشد و تمامي اعضاي هيئت مديره توسط بنياد مستضعفان انتخاب ميشوند.

بنياد مستضعفان براساس معيارهاي ثابت خود،  مديريت تمامي هلدينگها و شركتهاي تابعه را در دست دارد، يكي از اصليترين استراتژيها در بنياد، تقسيم كامل و 100 درصدي سود شركتها مي باشد و در صورتي كه شركت هاي تابعه تقاضاي افزايش سرمايه داشته باشند ، بنياد بعنوان سهامدار عمده تمامي نقدينگي مورد نياز شركت را تامين نمايد.

قيمت گذاري براساس روش گوردون (DDM): 

با توجه به توضيحات داده شده ارزش گذاري براساس مدل گوردون به شرح زير مي باشد:

5,377 ريال سود تقسيمي آتي
7 درصد نرخ رشد شركت (g)
32 درصد بازده مورد انتظار
21,508 ريال ارزش شركت

 

براي محاسبه نرخ رشد(g)  ، حقوق صاحبان سهام شركت در گزارش 6 ماهه اول 94 با سود برآوردي در شش ماهه دوم جمع و حاصل آن در نرخ انباشت سود ضرب شده است كه منجر به نرخ 7 درصدي رشد شركت شده است.

براي محاسبه بازده مورد انتظار از ضريب بتاي شركت 54,1 واحد است و نرخ بدون ريسك 20 درصد و بازدهي مورد انتظار شاخص كل 28 درصد استفاده شده و با قرار دادن در فرمول CAPM، معادل 7,32 درصد بدست آمده است.

با قرار دادن هريك از مفروضات، ارزش هر سهم از روش گوردون 21,508 ريال برآورد مي شود.

 

قيمت گذاري بر مبناي :FCFE

در اين روش با توجه به اينكه جزئيات گزارش شش ماهه سال 94 منتشر نشده است از گزارش حسابرسي شده سال 1393 استفاده ميكنيم و با توجه به نرخ رشد بدست آمده 7 درصد،جريانات نقدي آزاد سهامداران را رشد مي دهيم.

ارزش گذاري بر مينايFCFE
704,317 سود خالص
113,492 اضافه ميشود : استهلاك
47,720 نرخ بهره بعلاوه ماليات
865,529 جمع
اضافه ميشود
1,034,602 خالص سرمايه در دارايي ثابت
-215,212 خالص سرمايه در گردش
1,684,919 خالص جريان نقد شركت
-47,720 كسر ميشود : نرخ بهره
اضافه ميشود:
-67,143 خالص قرض گيري
1,570,056 خالص جريان نقدي سهامدارن
1,679,960 پيش بيني سال 94
1,797,557 پيش بيني سال 49 با نرخ رش 7 درصد
0.25 نرخ تنزيل (K-G)
7,190,228 ارزش كل شركت
167,000 سرمايه
43,055 ارزش هر سهم- ريال

قيمت گذاري:

 FCFE مدل مدل گوردون p/e صنعت روش قيمت گذاري
  43,055   21,508   39,972 قيمت – ريال
  2   1   2 ضريب
  37,422 ارزش هر سهم

 

نتيجه گيري: 

پيش بيني ميشود پس از رفع تحريم ها صنعت حمل و نقل  رشد مناسبي را تجربه كند. شركت خدمات بندري سينا نيز ميتواند از محل افزايش فعاليت و همچنين افزايش قيمت دلار مبادلاتي فروش و درآمد خود را بيشتر و در نتيجه سودآوري خود را را افزايش دهد. شركت در حال حاضر در حوزه صادرت نفت فعاليت ميكند كه سهم كمي در سودآوري شركت دارد اما پيش بيني مي شود در يك بازه بلند مدت سهم اين فعاليت در سودآوري شركت بشدت برجسته شود، البته عوامل بيروني تعيين كننده مقدار اين رشد خواهند بود.

بزرگترين ابهام شركت در قرارداد مربوط به ترمينال 2 كانتينري بندر شهيد رجايي مي باشد كه تا پايان سال 1394 اعتبار دارد. در صورتيكه قرارداد فوق لغو گردد سود حسينا بشدت افت ميكند و ساير فعاليتها به هيچ وجه نميتوانند جايگزين سودآوري بندر شهيد رجايي شوند. در پي تماسهايي كه با شركت گرفته شد هيچگونه پاسخي در مورد قراردادها دريافت نشد و اين موضوع بزرگترين ابهام در مورد آينده شركت مي باشد.

با فرض تمديد قرارداد بندر شهيد رجايي، شركت توانايي سود سازي بالايي در سالهاي آينده خواهد و در غير اينصورت با توجه به اينكه ساير بنادر كانتينري كشور نيز به اپراتورهاي ديگر اجاره داده شده سود سازي شركت بشدت مختل ميشود.

بر اساس سه روش قيمت گذاري، قيمت ذاتي هرسهم 37,422 ريال برآورد مي شود. كه تقريبا 5 درصد كمتر از قيمت بازار سهم مي باشد.

مطالب آموزشی مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.